top of page

Aanbiedingsplicht stallingsplaatsen

BRON: Ondersplitsingsakte Stallinggarage

 

Aanbiedingsplicht stallingplaatsen

 

Artikel 39.

39.1. De stallingplaatsen behorende tot de Appartementsrechten met indices 133 tot en met 256 dienen bij voorgenomen vervreemding als eerste te koop te worden aangeboden aan Eigenaars van Appartementsrechten met bestemming stallingplaats in het Gebouw en/of aan Eigenaars van Appartementsrechten met bestemming woning in het Complex.

        

Daarbij geldt de procedure als hierna in dit Artikel tweede tot en met vijfde lid beschreven.

 

39.2. De Eigenaar van een Appartementsrecht bestemd tot stallingplaats die dat Appartementsrecht wil vervreemden, geeft van dat voornemen schriftelijk kennis aan het Bestuur.

 

39.3. Het Bestuur geeft binnen één week na ontvangst van de in het tweede lid bedoelde kennisgeving daarvan schriftelijk kennis aan Eigenaars in het Complex, die zich als gegadigde voor een stallingplaats bij het Bestuur hebben aangemeld; het Bestuur bepaalt in welke volgorde de gegadigden hun voorkeursrecht van koop kunnen uitoefenen.

 

39.4. De door het Bestuur aangewezen gegadigde moet binnen één week tot aankoop van de stallingplaats overgaan; voor zover partijen geen overeenstemming kunnen verkrijgen over de koopprijs wordt die bindend vastgesteld door een door het Bestuur aan te wijzen onafhankelijk beëdigde taxateur; de kosten voor de taxatie komen voor rekening van partijen, ieder voor de helft.

 

39.5. Zodra de koopprijs is vastgesteld moet de juridische levering binnen één maand plaatsvinden.

 

39.6. Indien ten tijde van de hiervoor in dit Artikel derde lid bedoelde kennisgeving zich geen gegadigden bij het Bestuur hebben aangemeld zal het Bestuur hiervan schriftelijk kennis geven aan de betreffende Eigenaar.

 

De betreffende Eigenaar is alsdan gedurende zes maanden na de datum van de in de eerste zin van dit lid genoemde schriftelijke kennisgeving vrij om zijn stallingplaats aan een derde te vervreemden; mocht juridische levering daarvan niet binnen genoemde periode van zes maanden hebben plaatsgevonden dan herleven de bepalingen van dit Artikel tweede tot en met vijfde lid.

        

Voorts dienen in iedere akte van levering, waarbij een Appartementsrecht met bestemming stallingplaats aan een nieuwe verkrijger wordt overgedragen dan wel enig beperkt of zakelijk genotsrecht daarop wordt gevestigd, de bepalingen van dit Artikel tweede tot en met vijfde lid alsmede het onderhavige artikellid te worden opgenomen, aan de verkrijger te worden opgelegd en ten behoeve van de Vereniging te worden bedongen, zulks op straffe van een boete van twintigduizend euro (€ 20.000,=), te verbeuren ten behoeve van de Vereniging, bij niet-nakoming van dat beding.

 

39.7. Het Bestuur houdt een lijst, waarop de namen van de gegadigden voor een stallingplaats zijn vermeld, alsmede de volgorde waarin de gegadigden hun voorkeursrecht van koop kunnen uitoefenen. Het Bestuur informeert de Eigenaars over de mogelijkheid om zich bij het Bestuur als gegadigde voor een stallingplaats aan te melden.

 

39.8. De hiervoor omschreven aanbiedingsplicht geldt niet:

         a.       ingeval een of meerdere stallingplaats(en) tezamen met een woning van het Gebouw wordt vervreemd aan één verkrijger;

         b.       ingeval van gedwongen openbare verkoop, casu quo bij executoriale verkoop door de hypotheekhouder met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 3:268                              Burgerlijk Wetboek;

         c.       ingeval van verdeling van een huwelijksgemeenschap of nalatenschap of van een gemeenschap tussen samenwoners en de toedeling geschiedt aan een van de                      verkrijgers of iemand die als rechtverkrijgende onder algemene titel van een verkrijger in het toegedeelde goed was gerechtigd.

 

39.9. De opheffing en/of wijziging van de in dit artikel 39 opgenomen aanbiedingsplicht alsmede van het in dit lid bepaalde behoeft de medewerking van de Vereniging van de hoofdsplitsing. Bij overtreding van het in dit lid bepaalde verbeurt de Vereniging ten behoeve van de Vereniging van de hoofdsplitsing een boete van éénhonderdduizend euro (€ 100.000,=).

 

Aanmelden stallingsplaats verkopen

Aanmelden interesse stallingsplaats kopen

Bedankt! Bericht verzonden.

Bedankt! Bericht verzonden.

bottom of page